HC Ares | Malkenschoten 43 | 7333 NM Apeldoorn | 055 533 2500
Ook bij HC Ares wordt de AVG toegepast
23-5-2018  | 
Beste (ouders van) leden van HC Ares,

Per 25 mei as wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, in Nederland toegepast.
Dat raakt iedereen binnen de vereniging en HC Ares heeft zich daarop voorbereid. Hieronder geven wij aan hoe wij daarmee omgaan. Lees het s.v.p. rustig door.

HC Ares hecht veel waarde aan de bescherming van jullie persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen vooraf om jullie toestemming als wij deze conform de privacywet nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van jullie rechten omtrent persoonsgegevens, jullie hierop wijzen en deze respecteren.

Als Vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebben, geef dat dan s.v.p. aan. Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door de HC Ares verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden, zoals facturatie van het lidmaatschap, teamindelingen, wedstrijdsecretariaat etc.;
  • Verzenden van nieuwsbrieven en periodieken;
  • Registratie van examendeelname/resultaten;
  • Deelname aan bijeenkomsten;

Jullie persoonsgegevens worden door HC Ares opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende het lidmaatschap en daarna voor onbepaalde tijd.
Het bewaren van ledeninformatie na het opzeggen van het lidmaatschap heeft als doel historie ledenverloop of uitnodiging voor lustra of re├╝nies. Oud leden kunnen aangeven of wij hun gegevens moeten verwijderen na afmelding. Recent zijn onze gegevens op dat punt ververst.

Verstrekking aan derden
De gegevens die jullie aan ons geven kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor mn leden administratie (LISA) en boekhouding (Twinfield).
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jullie verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van
een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jullie ons hier schriftelijk toestemming voor geven.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
HC Ares bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens HC Ares van gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Onze IT-middelen zijn up to date beveiligd;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers bij verwerken van gegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met het Secretariaat ([email protected], ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van HC Ares

Lou van Noorden.

terug naar vorige scherm
Agenda
vervolg 25-5  Ledenwervingsactie
vervolg 15-6  Slotdag 6-tallen
vervolg 21-6  Jongste jeugd kamp Ares
vervolg 28-6  CD kamp Ares
vervolg 6-7  Six a side
Hele agenda
Nieuws