HC Ares | Malkenschoten 43 | 7333 NM Apeldoorn | 055 533 2500
Contributie 2018-2019 

Contributie 2018-2019

     


De contributie voor het seizoen 2018-2019 is een totaalbedrag voor het gehele seizoen en omvat, voor zover van toepassing, de veldcompetitie, zaalcompetitie, het (wedstrijd)shirt en de inningskosten.

Bij vragen over contributie, contributie inning, contributie bij langdurige blessures of opzegging en overige contributie vragen kunt u een mail sturen aan: [email protected]

Lidmaatschapsvorm

Leeftijdscategorie

Contributie 2018/2019 afgerond

Funkey

geboren na 01-10-2012

€ 135,00

Benjamins

geboren tussen 01-10-2011 en 30-09-2012

€ 150,00

Junioren F

geboren tussen 01-10-2010 en 30-09-2011

€ 225,00

Junioren E

geboren tussen 01-10-2008 en 30-09-2010

€ 303,00

Junioren A t/m D

geboren tussen 01-10-2000 en 30-09-2008

€ 380,00

G-hockey

 

€ 185,00

Senioren

geboren voor 01-10-2000

€ 425,00

Senioren (zonder zaal)

geboren voor 01-10-2000

€ 380,00

Veterinnen (dinsdag)

 

€ 340,00

Trimhockey

 

€ 205,00

Fithockey

 

€ 160,00

Gezinscontributie

 

€ 1.150,00

Niet spelende leden

 

€ 65,00

Inschrijfgeld nieuwe leden

 

€ 30,00

     

 

Aanvullende informatie

 

 

Contributie inning 2018-2019

Tekst volgt.

   


Niet (tijdig) betalen van de contributie

     

Indien de contributie na herhaaldelijk verzoek niet wordt betaald wordt men uitgesloten om 

nog langer aan wedstrijden en/of trainingen deel te nemen, zonder dat de verplichting om het 

verschuldigde bedrag, wordt opgeheven. Naast het feit dat men wordt uitgesloten om deel te 

nemen aan trainingen en/of wedstrijden, zal de incasso worden overgedragen aan een incassobureau. 

De extra kosten, t.w. de incassokosten, en de wettelijke rente zullen op het lid worden verhaald.


Langdurige blessures en contributie

     

Blessures hopen we allemaal te vermijden, maar komen binnen of buiten de sport toch voor. Omdat we als vereniging kosten maken die we niet kunnen terugvragen, is er in principe geen restitutie van contributie bij blessures. Voor langdurige blessures maken we een uitzondering. Daarvoor zijn onderstaande regels opgesteld.

 

Bij langdurige blessure kan met de penningmeester van HC Ares overeengekomen worden een deel van de contributie te restitueren. De hockey gerelateerde blessure moet zo serieus zijn dat er op grond van de klachten, die in behandeling zijn bij de reguliere gezondheidszorg, gedurende langere periode niet gespeeld mag worden. We spreken van een langdurige blessure indien, als gevolg van de blessure, een aaneengesloten periode van minimaal 10 weken niet gespeeld kan worden.

 

Met nadruk wordt gesteld dat blessures niet een verkapte regeling kunnen zijn om een lidmaatschap binnen het jaar te beƫindigen met restitutie van contributie.

 

 

Er wordt dus vanuit gegaan dat verschuldigde contributie normaal betaald wordt. Eventuele restitutie wordt pas bepaald nadat men van een opgelopen blessure hersteld is en de totale duur van de uitval kan worden bepaald. Meerdere blessures kunnen niet bij elkaar worden opgeteld om tot een langdurige uitval te komen. In het geval van een vermoeden van langdurige blessure wordt verlangd de penningmeester vroegtijdig te berichten. Maw achteraf melding maken van de blessure leidt tot het risico dat niet gecompenseerd wordt.

HC Ares gaat op basis van het ledenaantallen zelf niet restitueerbare verplichtingen aan, bijv bij de KNHB. Daarom kan nooit het gehele bedrag behorend bij de periode gerestitueerd worden.

De berekening van eventuele restitutie geschiedt als volgt:


IN GEVAL VAN EEN LANGDURIGE BLESSURE WORDT VAN DE TOTAAL BETAALDE CONTRIBUTIE 30% AFGETROKKEN TER DEKKING VAN DE DOOR DE VERENIGING AANGEGANE VERPLICHTINGEN. VAN HET RESTERENDE DEEL VAN DE CONTRIBUTIE WORDT PROPORTIONEEL HET AANTAL BLESSURE WEKEN (MINIMAAL 10) GEDEELD DOOR 40 WEKEN HOCKEYSEIZOEN TERUGBETAALD.

 

       


Nieuwe leden

     

Nieuwe leden betalen contributie naar rato van de lengte van het lidmaatschap binnen een verenigingsjaar.

       


Aanmelding na 1 juli en voor 1 november

     

Bij aanmelding na 1 juli en voor 1 november is 100% van de contributie verschuldigd

       


Aanmelding na 1 november en voor 1 januari

     

Bij aanmelding na 1 november en voor 1 januari is 75% van de contributie verschuldigd

       


Aanmelding na 1 januari en voor 1 april

     

Bij aanmelding na 1 januari en voor 1 april is 50% van de contributie verschuldigd

       


Aanmelding na 1 april

     

Bij aanmelding na 1 april is geen contributie doch uitsluitend inschrijfgeld verschuldigd

       


Voortijdige opzegging

     

Bij opzegging na 1 juni is de contributie voor het gehele komende verenigingsjaar verschuldigd. 

Leden die van te voren hebben aangegeven slechts een gedeelte van het komende verenigingsjaar 

lid te kunnen blijven of leden die, naar het oordeel van het bestuur, op grond van overmacht niet 

langer lid kunnen blijven betalen indien hun lidmaatschap eindigt:

       


voor 1 september 20% van de vastgestelde contributie

voor 1 december 50% van de vastgestelde contributie

voor 1 februari 75% van de vastgestelde contributie

       


Uitzonderingen op de bovengenoemde regeling dienen vooraf met de penningmeester schriftelijk

 te worden overeengekomen.

 

 
Agenda
vervolg 20-10  HC Ares Verbunt Keepersclinic
vervolg 24-10  Examens scheidsrechterscursus
Hele agenda
Nieuws